مـه زاد کالا

مـه زاد کالا از معتبرتریـن و بـا سـابقه تریـن شـرکت ھـای فعـال در زمینـه واردات، فـروش و خدمـات پـس از فـروش تجھیـزات آزمایشـگاھی، آنالیـز شـیمیایی، تسـت ھـای مکانیکـی و تحقیقاتـی درایـران بـوده و بـا بیـش از ۳۵ سـال سـابقه نماینده انحصــاری کمپانــی ھــای SHIMADZU ژاپــن ، CAMAG ســوئیس، و اخیــرا PEAK SCIENTIFIC و SPECAC انگلسـتان در ایـران مـی باشـد. کمپانـی ھـای فـوق در سـطح جھانـی از معتبرتریـن پیشـگامان تکنولـوژی مـی باشـند و از لحـاظ کیفیـت نیز در رده چند شرکت مطرح روز دنیا ھستند.

کارنامـه موفـق ایـن شـرکت، فـروش بیـش از ۵۰۰۰ دسـتگاه آزمایشـگاھی در مراکـز مختلـف داروسـازی، دانشـگاھی، تحقیقاتـی، کارخانجـات صنعتـی، صنایـع دارویـی، غذایـی، شـوینده، آرایشـی و بھداشـتی اسـت کـه تمـام ایـن تجھیـزات آمـاده بـه کار بـوده و لیست مشتریان در صورت درخواست آماده ارائه میباشد.

لازم بـه ذکـر اسـت جھـت بھبـود کارائـی و عملکـرد صحیـح دسـتگاھھا و ھمچنیـن ارتقـاء سـطح کیفـی آنالیزھـای انجـام شـده نیـاز بـه انجـام تسـت ھـای IQ ،OQ ،PQ مطابـق بـا اسـتانداردھای روز دنیـا ھمچـون EDQM مـی باشـد کـه انجـام چنیـن تسـت ھایـی نیازمنـد مھـارت و گذرانـدن دوره ھـای تخصصـی اسـت.

کارشناسـان بخـش سـرویس و فـروش ایـن شـرکت بـا طـی دوره ھـای لازم و اخـذ گواھـی ھـای مرتبـط در خـارج از کشـور آمـاده ارائـه خدمـات، جھـت مشـاوره، نصـب، راه انـدازی، آمـوزش، سـرویس و خدمات پس از فروش کمپانی ھای سازنده، مطابق با استانداردھای روز دنیا می باشند.

دسته بندی: برچسب ها:
Click outside to hide the compare bar
Compare