سیستم ثبت و پایش دما و رطوبت مدل FGA – N111 فراتجهیز آرمان پژوه

دامنه دمایی-40 to +110 °C
رابط USByes
Click outside to hide the compare bar
Compare