پلاریمتر
Polarimeter

پلاریمتر (Polarimeter) دستگاهي است که به مطالعه زاويه چرخش نور قطبیده یک ماده می‌پردازد. جهت چرخش و میزان آن در تجزیه‌های کمی و کیفی و تعیین ساختار شیمیایی مواد به کار می رود.

در حال تکمیل محصولات این دسته...


تجهیزات آزمایشگاهی | مواد شیمیایی

Click outside to hide the compare bar
Compare