تست نقطه اشتعال
Flash Point Tester

دستگاه تست نقطه اشتعال (فلش پوینت) برای تعیین نقطه‌ی اشتعال جهت سنجش خطر امنیتی یک مایع و میزان اشتعال‌پذیری آن است. کمترین دمایی که در آن، یک ماده‌ می‌تواند تبدیل به بخار شده و در این دما یک مخلوط اشتعال‌پذیر با هوا را شکل دهد، نقطه‌ی اشتعال آن گویند. در این دما به کار‌گیری یک منبع احتراقی باعث مشتعل‌شدن نمونه می‌شود. پس از تعیین نقطه‌‌ی اشتعال یک ماده آن را دسته‌بندی و در یک گروه مشخص‌شده از مواد خطرناک قرار می‌دهند.

در حال تکمیل محصولات این دسته...


تجهیزات آزمایشگاهی | مواد شیمیایی

Click outside to hide the compare bar
Compare