نمایش دادن همه 13 نتیجه

 
اسپکتروفوتومتر
Spectrophotometer

اسپکتروفوتومتر (Spectrophotometer) جهت تعیین غلظت یک عنصر خاص در یک نمونه مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه اسپکتروفتومتر برای اندازه گیری کیفی و کمی رنج وسیعی از مواد در زمینه های مختلف علمی و تحقیقاتی مانند شیمی، بیوشیمی، داروسازی، مواد و محیط زیست بکار می رود. چهار بخش اصلی در اسپکتروفتومتر منبع نور، نمونه، آشکار ساز و دستگاه نمایش خروجی می باشد.اسپکتروفوتومتری مرئی و ماوراء بنفش (UV/Vis) و اسپکتـروفـوتـومتـری فـرابنفـش-مـرئی-مادون قرمز نزدیک (Uv/Vis/NIR) دو نوع عمده این دستگاه هستند.

Click outside to hide the compare bar
Compare