فرا شفق

FARASHAFAGH

(توليدي)

http://www.farashafaq.com 031-33932231 | 031-33932230
 
اصفهان-بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی – ساختمان فن افرینی-واحد 107
کشور: ايران
شهر: اصفهان

نوع فعالیت: توليدي
مدیر عامل: عبدالرسول حاجی‌هاشمی

وب سایت: www.farashafaq.com

تلفن دفتر: 031-33932231 | 031-33932230
موبایل: 09131863863

پست الکترونیک: info@farashafaq.com


گروه های فرعی