نمایش دادن همه 3 نتیجه

 
کروماتوگرافی گازی (GC)
Gas Chromatography

کروماتوگرافی گازی (Gas Chromatography, GC) دستگاهی است که جهت جداسازی ترکیبات شیمیایی فرار و قابل تبخیر در مخلوط ها مورد استفاده واقع می گردد. با تزریق نمونه در محفظه تزریق دستگاه، نمونه تحت تاثیر دمای محفظه تزریق تبخیر شده و وارد ستون جداسازی می گردد. همانطور که جریان گاز از ميان ستون دستگاه عبور می کند اجزای نمونه با سرعت های مهاجرت مختلف در ستون حرکت می کنند. سرعت حرکت ترکیبات در ستون تحت تاثیر درجه برهم کنش هر جزء با فاز ثابت ستون می باشد. در نتیجه، اجزای مختلف جدا شده و به ترتیب وارد آشکار ساز می گردند. پاسخ ایجاد شده در آشکار ساز متناسب با مقدار نمونه است.

Click outside to hide the compare bar
Compare