نانو دراپ ها
Nanodrops

اسپکتروفتومتر نانودراپ نوعی اسپکتروفتومتر است که به منظور اندازه گیری غلظت های نوکلئیک اسید در حجم نمونه های یک میکرو لیتر طراحی شده است.دستگاه اسپکتروفتومتر قادر به تعیین غلظت متوسط اسیدهای نوکلئیک DNA یا RNA موجود در مخلوط و همچنین خلوص آنها است. نانو دراپ یک اسپکتروفتومتر آزمایشگاهی رایج است که زمان آماده سازی و پاکسازی نمونه DNA,RNA و یا پروتئین را در مقایسه با آنچه برای خواندن فقط یک نمونه در یک کووت سنتی لازم است کاهش می دهد.

در حال تکمیل محصولات این دسته...


تجهیزات آزمایشگاهی | مواد شیمیایی

Click outside to hide the compare bar
Compare