اسپکتروفتومتر نانودراپ نوعی اسپکتروفتومتر است که به منظور اندازه گیری غلظت های نوکلئیک اسید در حجم نمونه های یک میکرو لیتر طراحی شده است.دستگاه اسپکتروفتومتر قادر به تعیین غلظت متوسط اسیدهای نوکلئیک DNA یا RNA موجود در مخلوط و همچنین خلوص آنها است. نانو دراپ یک اسپکتروفتومتر آزمایشگاهی رایج است که زمان آماده سازی و پاکسازی نمونه DNA,RNA و یا پروتئین را در مقایسه با آنچه برای خواندن فقط یک نمونه در یک کووت سنتی لازم است کاهش می دهد.

در حال تکمیل محصولات این دسته...


تجهیزات آزمایشگاهی

Click outside to hide the compare bar
Compare