دستگاه تعیین نقطه اشتعال – فلش پوینت – برای تعیین نقطه اشتعال جهت سنجش خطر امنیتی یک مایع در رابطه با اشتعال پذیری آن و سپس دسته بندی آن مایع در یک گروه مشخص شده از مواد خطرناک می باشد. کمترین دمایی را که در آن ، یک ماده ی فرار می تواند تبدیل به بخار شود و در این دما یک مخلوط اشتعال پذیر با هوا را شکل می دهد نقطه اشتعال گویند. در این دما به کار گیری یک منبع احتراقی باعث مشتعل شدن نمونه می شود.اندازه گیری نقطهٔ اشتعال به دو صورت اصلی انجام می‌شود: سیستم رو باز و رو بسته

در حال تکمیل محصولات این دسته...


تجهیزات آزمایشگاهی

Click outside to hide the compare bar
Compare