الکترود ها ، مبدل یا سنسوری هستند که می تواند تبدیل فعالیت یون های ویژه ای در محلول را به پتانسیل الکتریکی تبدیل کرده و با عدد اندازه گیری کند. ولتاژ از نظر تئوری به لگاریتم غلظت یا فعالیت یونی وابسته است و بر اساس معادله نرنست تعیین می گردد. قسمت حس کننده الکترود معمولا یک غشاء یون-ویژه است که پتانسیل آن با توجه به یک الکترود مرجع تعیین می شود. الکترودها در انجام آزمایش های تحقیقاتی بیوشیمیایی و بیوفیزیکی، استفاده می شود که در آن اندازه گیری غلظت یک یون در محلول های آبی مورد نیاز است. از جمله این الکترودها عبارتند از :‌ الکترود یون فلوراید – بروماید – نیترات – کلراید

در حال تکمیل محصولات این دسته...


تجهیزات آزمایشگاهی

Click outside to hide the compare bar
Compare